הוראות ניהול ספרים שאלות ותשובות

תמיכה המקצועית מגיעות שאלות שונות הנוגעות להוראות ניהול ספרים במדריך זה נעלה חלק מהשאלות.

האם החשבונית מס צריכה להיות חתומה?

בחשבונית מס לא דרושה חתימה.

לעומת זאת בקבלה ובתעודת משלוח דרושה חתימה.

באמצעות תוכנת הנהלת חשבונות באינטרנט פרילאנס ניתן להעלות חתימה בקובץ.

מה ההבדל בין חשבונית עסקה לחשבונית מס?

ע"פ החוק כל עוסק צריך להוציא חשבונית עסקה ( גם עוסק פטור ).

לעומת זאת חשבונית מס רשאי להוציא רק עוסק מורשה.

רק על סמך חשבונית מס ניתן לקזז מע"מ תשומות.

בפרקטיקה חשבונית עסקה משמשת כדרישת תשלום.

האם אפשר להוציא קבלה זמנית?

אין בהוראות ניהול ספרים התיחסות למושג קבלה זמנית.

יש הנוהגים בהוצאת קבלה זמנית כאשר הם מחוץ לעסק.

כאשר מגיעים לבית העסק מוציאים קבלה ממוחשבת אשר מחליפה את הקבלה הזמנית.

לדעת מלומדים שיטה זו אינה נוגדת את הוראות החוק אך היא אינה מומלצת.

האם אפשר להוציא חשבונית במט"ח?

ניתן לערוך חשבונית במט"ח ( אם כך סוכמו תנאי העסקה ).

אבל בהעתק שנשאר בספרי הנהלת חשבונות יש לתרגם את סכום מטבע החוץ לשקלים חדשים ע"פ שער החליפין ביום העסקה.

תוך כמה זמן צריך לבצע את הרישום בספר תקבולים ותשלומים?

הרישום בספר תקבולים תשלומים יבוצע לא יאוחר מ-30 ימים מתום החודש בו בוצעה הפעולה.

מתי צריך להוציא חשבונית מס?

א. מכר טובין.

במכר של טובין מועד החיוב במע"מ הינו עם הספקת המוצר ללקוח (בסיס מצטבר), זאת ללא תלות באופן התשלום.

את חשבונית המס ניתן להוציא תוך 14 יום ממועד החיוב במס.

ב. מתן שירותים.

בעסקאות של מתן שירותים מועד החיוב במע"מ תלוי, בין היתר, בסוג השירות, כדלהלן:

1. בעלי מקצועות חופשיים, השכרת נכסים, עסקאות אשראי ונותני שירותים אחרים בתוספת י"א

שירותים שניתנים על ידי בעלי מקצועות חופשיים (כגון: עו"ד, רו"ח, רופאים, שמאי מקרקעין וכדומה), עסקאות של מתן אשראי ,

עסקאות השכרת נכסים, חייבים במס על בסיס מזומן. כלומר, מועד החיוב במס הינו עם קבלת התמורה, ללא תלות בהתקדמות מתן השירות.

בהתאם לתקנות מס ערך מוסף (הוראת שעה), התשס"ט-2008, נותני שירותים אחרים, שבתחולת תוספת י"א להוראות ניהול.

פנקסים ואשר מחזור העסקאות שלהם (כולל מע"מ) אינו עולה על 15 מיליון ש"ח בשנה, ללא הגבלה במספר המועסקים, חייבים במע"מ על בסיס מזומן. תחילת הוראת השעה הינה מיום 1 בינואר 2009 ועד ליום 31 בדצמבר 2023.

נותני השירותים שבתחולת תוספת י"א הינם נותני שירותים אשר לא נכללו בתוספת אחרת להוראות ניהול פנקסים, כגון, בעלי אולמות שמחות, מסעדות, בתי מלון, פנסיון, נותני שירותי שיפוצים ותיקונים במבנים, בתי קולנוע, חברות הובלה, שמירה וניקיון ועוד.

את חשבונית המס ניתן להפיק תוך 7 ימים מקבלת התמורה.

2. אחרים

שירותים אחרים שאינם נכללים בסעיף 1 לעיל, חייבים במע"מ לפי בסיס מצטבר. כלומר, החיוב במע"מ הוא עם מתן השירות.

שירותים, אשר אינם כלולים בסעיף 1 לעיל, בהם פועלים הצדדים על בסיס התחשבנות תקופתית, כגון, חודשית, חייבים במע"מ בהתאם לשיעור המע"מ החל בחודש מתן השירות.

בשירות שלא ניתן להפריד בין חלקיו, מועד החיוב במע"מ הינו בגמר מתן השירות או בעת קבלת התקבולים, כמוקדם (בסיס מעורב).

איך מתקנים חשבונית מס?

בוטלה עסקה, כולה או מקצתה, או שונו תנאיה, או נתגלתה טעות בחשבונית, או שונה סכום החשבונית מסיבה כלשהי, יש לנהוג כדלקמן:

1.אם טרם יצא מקור חשבונית מס מרשות העוסק וטרם דווח עליה בדוח התקופתי למע"מ, תבוטל החשבונית ע"י ציון המילה מבטול על גבי המקור והצמדת המקור להעתקים.

2.אם מקור החשבונית יצא מרשות העוסק יש לתקן את סכום החשבונית שתצא לאחר מכאן לאותו לקוח ( חשבונית נוספת או חשבונית זיכוי )

מהם הנהלים לגבי חשבונית זיכוי?

יש למלא את אחד מהתנאים הבאים:

1. הלקוח קיבל את הודעת הזיכוי בחתימתו של העוסק על העתק שנותר במערכת הנהלת החשבונות.

2. הודעת הזיכוי נשלחה בדואר רשום, עם אישור מסירה.

לגבי סכום מכירה שהחיוב במע"מ עולה על 1,100 ש"ח- אישור המסירה יצורף להעתק חשבונית הזיכוי שנותרה במערכת הנהלת החשבונות.

3. נתקבל אישור שהודעת הזיכוי התקבלה בפקסימיליה.

אם אני לא מדווח למע"מ במועד מה קורה?

אם לא תדווח למע"מ במועד ישנן מספר סנקציות.

א. קנס על איחור בהגשת דוח לכל שבועיים או חלק מהם 204 ש"ח.

ב. הוצאות הכרוכות בהפעלת הליכי גבייה 36 ש"ח.

ג. קנס פיגורים לכל שבוע 0.2%.

ד. הפרשי ריבית ( לשנה ) 4%.

ה. קנס בשל אי תשלום במועד לכל שבוע עד חצי שנה 0.25%.

ו. קנס בשל אי תשלום במועד לכל שבוע מעל חצי שנה 0.5%.

ז. במידה והחשבון שלך עוקל ישנה הוצאה נוספת בסכום של 41 ש"ח לכל מכתב בגין העיקול.

בברכה פרילאנס הנהלת חשבונות באינטרנט.

למידע נוסף מלא את פרטיך
ואנחנו נחזור אלייך בהקדם
או חייג 077-8888799
מעוניינים להתנסות במערכת
מחירון
?
מעוניינים להתנסות במערכת
מחירון

?

צריכים עזרה? פשוט תשאלו

שאלות נפוצות

תוכנת פרילאנס הותאמה במיוחד לעסקים קטנים המעוניינים בתוכנת הנהלת חשבונית קלה ופשוטה לתפעול בכדי שיוכלו להתרכז בעסק שלהם.

אם אתה רוצה לנהל את חשבונותיך בעצמך אז פרילאנס היא התוכנה בשבילך. פרילאנס הנהלת חשבונות מיועדת לעסקים קטנים, פרילאנסרים, ובעלי מקצועות חופשיים אשר אינם צריכים תוכנת הנהלת חשבונות כבדה ומסורבלת.

פרילאנס עומדת בתקנים בינלאומיים של אבטחת מידע והצפנת נתונים.

ניתן לפנות אלינו כל יום טלפונית בין השעות 9.00-14.00 ולקבל תמיכה טלפונית. כמו כן ניתן להפנות את בקשת התמיכה גם למייל התמיכה.

ודאי. התוכנה רשומה במרשם התוכנות של מס הכנסה.

אנחנו אוהבים לעזור!

לא מצאתם תשובה לשאלה?

כאן לרשותכם בשעות 9:00-16:00

מחירון